LEGISLATIE PRIVIND
SERVICIILE MEDICALE LA DOMICILIU

 
AsiguraÅ£ii de sănătate beneficiază de un pachet de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de furnizori autorizaÅ£i ÅŸi acreditaÅ£i, aflaÅ£i în relaÅ£ie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Ingrijirea la domiciliu se efectueaza numai la indicatia medicilor.
Modalitatea de plata a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu se stabileste prin contract intre parti, pe baza tarifelor stabilite si negociate. Beneficiarii ingrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara in vederea asigurarii ingrijirilor ambulatorii recomandate de medici. Pot fi furnizori de ingrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru a presta aceste servicii. Asigurarea asistentei medicale si a ingrijirii la domiciliul bolnavului este efectuata in conformitate cu nivelul de pregatire profesionala a furnizorilor acestor servicii.
 
1. Obtinerea aprobarii pentre ingrijiri medicale la domiciliu
2. Respingerea cererii - se face in scris si motivat, cu indicarea termenului legal, trimitandu-se prin posta la domiciliul asiguratului.
3.Decizia (aprobarea) - este trimisa prin posta cu confirmare de primire la domiciliul asiguratului, insotita de un exemplar al recomandarii medicale.
 
ANEXA 25 - Legislatie pentru ingrijirile medicale la domiciliu
ART.1
(1) Serviciile de de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate si evaluate in conditiile legii, pentru acordarea acestor tipuri de servicii , altii decat medicii de familie si spitalele, care incheie contracte cu casele de ajutor de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu de specialitate si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, aflati in relatii contractuale cu casele de ajutor de sanatate.
   (3) Recomadarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se elibereaza in 3 exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cerea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se depun la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al 3-lea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu.
ART.3
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate si din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilo legale.
ART.4
Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii, o fisa de ingrijire care contine datelele de identitate ale acstuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale acordate, data si ora la care au fost acestea efectuate, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei, a persoanei imputernicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.